Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.ontdekevia.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.ontdekevia.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Ontdek Evia. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ontdek Evia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ontdek Evia.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ontdek Evia te mogen claimen of te veronderstellen.

Ontdek Evia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op www.ontdekevia.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ontdek Evia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Adverteren

De site biedt een beperkt aantal mogelijkheden tot adverteren. Voor meer informatie gelieve per e-mail contact op te nemen.

Disclaimer

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Ontdek Evia is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ontdekevia.nl op deze pagina.

Over Ons

Ontdek Evia is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen het prachtige eiland moet kunnen ervaren zoals de Grieken dat zelf ook doen. Authentiek, Lokaal, met de Griekse gastvrijheid van weleer. 

Instagram